Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради ДНЗ (ясла-садок) №33 "Журавлик" санаторного типу для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і загасаючими формами туберкульозу

  

 

 


                 

Ці зміни є новою редакцією статуту ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) № 33 «ЖУРАВЛИК» ДЛЯ ДІТЕЙ З РАННІМИ ПРОЯВАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ, З МАЛИМИ  І ЗАГАСАЮЧИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ САНАТОРНОГО ТИПУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ. З дати державної реєстрації даної редакції Статуту всі попередні редакції втрачають чинність.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Засновником ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) № 33 «ЖУРАВЛИК» ДЛЯ ДІТЕЙ З РАННІМИ ПРОЯВАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ, З МАЛИМИ  І ЗАГАСАЮЧИМИ ФОРМАМИ  ТУБЕРКУЛЬОЗУ САНАТОРНОГО ТИПУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ (далі - Дошкільний заклад)  є Нікопольська міська рада, орган управління - виконавчий комітет в особі відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 33 «ЖУРАВЛИК» ДЛЯ ДІТЕЙ З РАННІМИ ПРОЯВАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ, З МАЛИМИ  І ЗАГАСАЮЧИМИ ФОРМАМИ  ТУБЕРКУЛЬОЗУ САНАТОРНОГО ТИПУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ зареєстрований у виконавчому комітеті Нікопольської міської ради 11.12.2002 р.

1.2.Найменування дошкільного закладу:

Українською мовою:

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 33 «ЖУРАВЛИК» ДЛЯ ДІТЕЙ З РАННІМИ ПРОЯВАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ, З МАЛИМИ  І ЗАГАСАЮЧИМИ ФОРМАМИ  ТУБЕРКУЛЬОЗУ САНАТОРНОГО ТИПУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Російською мовою:

ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) №33  «ЖУРАВЛИК» ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, С МАЛЫМИ И УГАСАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЁЗА САНАТОРНОГО ТИПА КОММУНАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ.

Скорочено:

ДНЗ № 33 «ЖУРАВЛИК».

1.3. Місцезнаходження дошкільного навчального закладу:

53210  Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Пилипа Орлика,         буд. 55А, тел. 68-70-76; 68-70-68.

1.4. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, діє на підставі Статуту, має печатку з ідентифікаційним кодом і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства України.

Дошкільний заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.7. Головною метою дошкільного закладу є:

·          забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді;

·          догляд та оздоровлення дітей;

·          створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних

завдань дошкільної освіти:

·          збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

·          формування їх особистості;

·          розвиток творчих здібностей та нахилів;

·          виявлення обдарованих дітей та забезпечення їх розвитку у взаємодії з сім’єю;

·          забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та Статутом.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

·        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад та Статутом та іншими нормативно-правовими актами;

·        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

·        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної бази.

1.11. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними відповідно до вимог чинного законодавства.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 95 місць.

2.2. Дошкільний заклад  має одновікові, різновікові групи загального розвитку.

        2.3. У дошкільному закладі функціонують групи денного перебування  дітей з 2-х років до 6-ти (7-ми) років.

2.4.Кількість дітей в групах визначається нормативами і становить:

·          групи для дітей від 2-х років до 3-х років – до 15 осіб;

·          групи різновікові – до 15 осіб;

·          групи для дітей від 3-х років до 6-ти (7-ми) років – до 20 осіб.

Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

2.5. Порядок комплектування дошкільного закладу визначається засновником. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред'явити:

·        направлення відділу освіти і науки Нікопольської міської ради;

·        медичну довідку про стан здоров'я дитини;

·        довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

·        свідоцтво про народження дитини;

·        документ для встановлення батьківської плати;

·        довідку з Нікопольського протитуберкульозного диспансеру.

2.6. Під час прийому дитини до дошкільного закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі:

·                          її хвороби, карантину;

·                          санаторного лікування, реабілітації;

·                          хвороби або відпустки матері;

·                          на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

·                          у літній період (75 днів).

2.8. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.9. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

·                          за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

·                          на підставі  медичного висновку про стан здоров'я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   дошкільному навчальному  закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити  рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому  доцільне подальше перебування дитини;

·                          у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.10. Адміністрація дошкільного закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється згідно наказу. Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного навчального закладу.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем.

Режим роботи дошкільного закладу: з 6 год. 30 хв. – 18 год. 30 хв.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

чергові – з 06 год. 30 хв. до 18 год. 30 хв.;

інші – з 07 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період -      1 червня по 31 серпня. 4.2.  Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти і науки Нікопольської міської ради. План на оздоровчий період додатково погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.3. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.4. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.5. Дошкільний заклад організовує освітній процес за загальним напрямом.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів,  визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. У дошкільному навчальному закладі встановлено 4-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

             VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Безоплатне медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичними сестрами та лікарем. Медичний персонал дошкільного закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

6.2. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

·          діти дошкільного віку;

·          завідуючий;

·          вихователі-методисти;

·          вихователі;

·          помічники вихователів та няні;

·          інструктори з фізкультури;

·          музичні керівники;

·          педагогічні працівники;

·          медичні працівники;

·          батьки або особи, які їх замінюють;

·          фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявністю ліцензії;

·          інші учасники відповідно до чинного законодавства України.

7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·          безоплатну дошкільну освіту;

·          безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·          захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·          безоплатне медичне обслуговування; 

·          захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

·          здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

                 ·           вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

                 ·           обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

                 ·           звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

                 ·           захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

                 ·           брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу;

                 ·           відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

                 ·           заслуховувати звіти завідувача та вихователів дошкільного закладу про роботу у групах;

                 ·           інші права, які не суперечать діючому законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

                 ·           виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

                 ·           забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

                 ·           постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

                ·            поважати гідність дитини;

                ·            виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

                ·            своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

                ·            своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість

відсутності або хворобу дитини;

               ·             інші обов’язки, що не суперечать діючому законодавству України.

7.6.  Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

·       на вільний   вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми;

                   ·       брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

                   ·       на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

                   ·       проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

                   ·       вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

                   ·       на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

                   ·       об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·           на захист професійної честі та власної гідності;

·           інші права, що не суперечать діючому законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

·           постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

·           виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, умови контракту чи трудового договору;

·           дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·           забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·           виконувати накази та розпорядження керівництва;

·           інші обов’язки, що не суперечать діючому законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу проходять періодичні безоплатні  медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою та здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його відповідна кваліфікаційна категорія.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється Нікопольською міською радою, виконавчим комітетом Нікопольської міської ради, відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

8.2. Керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади відділом освіти і науки Нікопольської міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.

8.3. Завідуючий дошкільного закладу:

                   ·          відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·           здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·           діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах,

установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

                  ·            розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

·          приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·          затверджує штатний розпис за погодженням із відділом освіти і науки Нікопольської міської ради;

·          контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·          затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·          забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

                   ·         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·          контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

·          підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·          організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;

·          організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

                  ·          щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — педагогічна рада.

8.5. До складу педагогічної ради входять:

·          завідуючий;

·          вихователі-методисти;

·          вихователі;

·          інструктори з фізкультури;

·          музичні керівники;

·          педагогічні працівники;

·          медичні працівники;

·          можуть входити голови батьківських комітетів;

·          інші спеціалісти згідно чинного законодавства України.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.   Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.6. Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

·          оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

·          розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

·          визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

·          затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

·          обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

·          аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

·          визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;

·          розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

·          заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

·          затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

·          розглядає інші питання, визначені чинним законодавством України.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік, згідно річного плану дошкільного закладу.

8.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

8.8. Загальні збори (конференція):

·       обирають раду дошкільного навчального закладу,  її членів  і голову, встановлюють строк їх повноважень;

·       заслуховують звіт  керівника  з  питань  статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного навчального  закладу,  дають  їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

                  ·          розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

·       затверджують основні напрями вдосконалення роботи і  розвитку дошкільного навчального закладу.

     8.9. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада
дошкільного навчального  закладу,  діяльність якої регулюється Статутом.

     8.10. Рада дошкільного  навчального  закладу:

                  ·       організовує виконання рішень   загальних   зборів   (конференцій);

·       розглядає   питання поліпшення   умов   для   здобуття  дошкільної освіти;

·       зміцнення матеріально-технічної  бази;

·       поповнення  й  використання  бюджету закладу;

·       вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

8.11. До складу  ради  дошкільного навчального  закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.  
       8.12. У дошкільному навчальному  закладі  може  створюватись  і діяти  піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних   закладів,  окремих  громадян  з  метою залучення громадськості до розв'язання проблем освіти, забезпечення   сприятливих   умов  ефективної  роботи  дошкільного навчального  закладу.

      8.13. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється  за  рішенням  загальних зборів (конференції) або ради дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) дошкільного навчального закладу і  працюють  на  громадських  засадах.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її
засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але, як правило, не менше ніж чотири
рази на рік.

       8.14. Основними завданнями піклувальної ради є:

·          співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

·          сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

·          сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу;

·          сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·          організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

·          стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·          всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;

·          сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

        9.1. Майно дошкільного закладу становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

        9.2. Відповідно до чинного законодавства дошкільний заклад користується земельною ділянкою, де розміщені спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

X.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту закладу.

10.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

·           засновника (власника);

·           відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·           батьків або осіб, які їх замінюють;

·           добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·           інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.4. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

·       придбавати  і  орендувати  необхідне обладнання  та  інше  майно;

·       отримувати допомогу від підприємств, установ,  організацій  або фізичних  осіб; 

·       здавати   в   оренду приміщення,  споруди,  обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5. Дошкільному закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.6. Дошкільний заклад використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування додатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

10.7.Порядок ведення діловодства  у дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до законодавства.

10.8. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

10.9. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні
цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.                         

   Дошкільний заклад розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, установчими документами.

10.10. Дошкільний заклад може одержувати матеріальні ресурси і продукти харчування в державних підприємствах та комерційних структурах,

які пройшли тендерну комісію, в централізованому порядку, а також на договірних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

     10.11. Дошкільний заклад за погодженням із засновником (власником) може придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

        11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади:

·          Нікопольською міською радою;

·          виконавчим комітетом Нікопольської міської ради;

·          відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу згідно з чинним законодавством.

XIІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА  ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

      12.1. Реорганізація і ліквідація дошкільного закладу здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.2. Реорганізація і ліквідація дошкільного закладу здійснюється за рішенням сесії Нікопольської міської ради, або рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу проводиться призначеною засновником ліквідаційною комісією. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами дошкільного закладу. Ліквідаційна комісія оцінює майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає засновнику або суду.

      12.4. У разі припинення дошкільного закладу (результати його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) акти передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

      12.5.Ліквідація дошкільного закладу вважається завершеною, а заклад припиняє свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру. 

Секретар Нікопольської  міської ради                                          О.І. Саюк

 


                     
 

Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Новини


16 лист. 2018
Заняття у групі "Казковий віночок"
"Виготовлення фігурок із солоного тіста". Дітям дуже корисне це заняття, адже воно розвиває фантазію, знімає надлишкову емоційну напругу, вчить посидючості та відповідальності.

13 лист. 2018
Всесвітній день Доброти у "Журавлику".
Приєднуйтесь і ви до цього доброго, чудового свята. Адже це так просто – посміхніться прохожому, обійміть батьків або друга, зробіть комплімент колезі або начальнику, подаруйте квіти сусідці чи незнайомці, зателефонуйте друзям і скажіть їм, які вони чудові, переведіть бабусю через дорогу, але тільки ту, якої точно треба на іншу сторону проїзної частини, змайструєте і повісьте на вулиці годівницю для птахів, нагодуйте бездомне кошеня чи цуценя…

8 лист. 2018
Заняття з практичним-психологом "Дружба - це допомога"
Якщо друг у тебе є, Життя радісним стає. Разом можна все зробити, Тож без друга не прожити.

2 лист. 2018
Заняття для студентів педагогічного коледжу.
Так, Живицька Юлія Іванівна провела для дітей середньої групи заняття з народознавства (ознайомлення дітей з побутом і традиційними українськими ляльками-мотанками) "Ляльки моєї бабусі", Долгушина Ірина Володимирівна провела заняття з розвитку мовлення "Опис іграшки" друга молодша група та Давидко Наталя Анатоліївна провела інтегроване заняття (ознайомлення із соціумом, розвиток мовлення) в старшій групі на тему: "Різноманітний світ професій".

26 жовт. 2018
Екологічна акція "Жовте листя"
Протягом тижня вихователі звертали увагу дітей на красу осіннього листя та шкідливість його спалювання.

23 жовт. 2018
Оздоровча робота у "Журавлику".
Особлива увага приділяється оздоровленню дітей, попередженню гострих респіраторних захворювань через застосування профілактичних та корекційних методів.

Всі новини